L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

La gestació de l'AAMMB va produir-se durant els primers mesos de 1991 en trobar-se un grup de persones que ja estaven relacionades d'alguna manera amb el Museu Marítim o bé compartien professions o afeccions relacionades amb la mar, la navegació, l'arqueologia, la fotografia, la historia i la recerca i la salvaguarda del patrimoni marítim. Tot això constituïa el denominador comú de totes aquestes persones. Un dels detonants fóra la celebració, en aquells dies, d'una exposició de modelisme naval al magnífic marc de les Drassanes Reials amb el títol de Modelisme: una passió, un ofici, un art , organitzada pel Museu Marítim de Barcelona.

Després de l'esdeveniment aquestes persones van , d'acord amb la direcció del Museu, prendre la decisió de constituir-se com a associació, com altres similars arreu del món, amb la finalitat d'oferir a la Institució l'ajuda i el suport per portar endavant la difusió i l'enriquiment d'aquest patrimoni marítim en general i d' una manera especial, el català, amb una àmplia visió d'aquest patrimoni. Després d'una sèrie de reunions es decidí la creació de la nostra Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona.

El 7 maig del mateix any va iniciar els seus treballs una Comissió Gestora, integrada per les senyores Mata (Elvira) i López (Olga) i els senyors Adell (Lluís), Campanera (Albert), Castelltort (Marià-Magí), Gual (Frederic), Lleal (Francesc), Oliveras (Isidre), Riba (Jordi), Ribó (Alexandre) i García-Delgado (Vicente).

Els treballs varen culminar el 31 de març de 1992, data en què es va celebrar l'Assemblea General Constituent i es procedí a l'elecció de la primera Junta Directiva composta pels els Srs. Francesc Lleal con a president, Alexandre Ribó com vicepresident primer, Marià-Magí Castelltort com vicepresident segon, Jordi Riba com secretari General, Albert Campanera com a tresorer, i com a vocals la Sra. Elvira Mata i els Srs. Isidre Oliveras i Lluis Adell.

La constitució formal de l'Associació es va fer el 5 de maig del mateix any i va inscriure's al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Des de llavors, i després de viure diversos moments d'eufòria i de ralentització i les vicissituds pròpies de la fase d'assentament i evidentment de creixement, tanmateix com qualsevol altra agrupació humana, avui dia l'AAMMB està fortament afermada, ofereix un bon nombre d'activitats per a tots als seus membres i manté unes relacions immillorables amb l'entitat que va ser la raó de la seva existència: el Museu Marítim de Barcelona.

L'oportunitat i l'encert de la iniciativa d'aquells emprenedors, plens d'il·lusió, i també la necessitat de constituir-se en associació, quedà palesa per l'increment d'adhesions que de manera progressiva va tenir.

L'AAMMB va tenir ben aviat un nombre important de membres, va arribar a 84 associats a la fi del mateix any. Després va anant creixent d'una manera progressiva fins arribar als actuals 300 socis. Durant aquests 19 anys d'existència, l'Associació ha tingut al capdavant set Presidents:

1992 - 1993 Sr. Francesc Lleal i Galceràn
1993 - 1994 Sr. Jordi Riba i Arderiu +
1994 - 1999 Sr. Vicente García-Delgado i Sancho
1999 - 2000 Sr. Isidre Oliveras i Parera
2000 - 2009 Sr. Manel Isnard i Plens
2009 - 2011 Sr. Antoni Barata i Vendrell
2011 - fins ara Sr. Josep Ortet i Blanco

La Junta actual, la integran el president, la vicepresidenta, el tresorer, el secretari, 4 vocals i el vocal de dret (Director del Museu), tots responsables de diferents activitats com són l'organització d'activitats culturals, socials, recerca històrica, fotografia, cursets de modelisme i altres, exposicions, navegació, biblioteca i planolteca, monografies de vaixells, viatges, la publicació de la revista Argo i la pàgina web pròpia de l'Associació.

I, finalment, i no menys important, amb el suport de la Direcció del Museu, l'Associació disposa, dins de l'edifici de les Drassanes Reials, d'un espai per a la seva seu i d'un altre per taller de modelisme, ben equipat, a la vista del públic visitant, i a disposició dels socis de dilluns a dijous, matí i tarda.

 

 

Autor del treball: Ferran Jornet
Actualitzat 18/06/2011: Carlos Poveda