Des de l'any 1994, hem vingut editant periòdicament la revista SIRGA fins a 2008, data que va ser substituïda per la revista ARGO, editada pel museu i en la qual col·laborem plenament, publicant les notícies i articles que abans es publicaven en la SIRGA.

 

 
         
 
Des de la nombre 1 fins a la 32
 
 
Desde la número 1 hasta la 32

 

Pots buscar qualsevol article o informació aparegut en la nostra revista Sirga, introduint una paraula clau.

Fes click a Ctrl+F, introdueix la paraula i el cercador et durà a la revista i a la pàgina on s'hi troba. Fes click a la portada de la revista i a llegir l'article.

Puedes buscar cualquier artículo o información aparecido en nuestra revista Sirga, introduciendo una palabra clave.

Pulsa Ctrl+F, introduce la palabra y el buscador te llevará a la revista y a la página donde se encuentra. Pulsa la portada de la revista y a leer el artículo.

 

 
 
ÍNDEX GENERAL
ÍNDICE GENERAL
Nº 1
Any 1994 Año 1994

 
4
Presentación.
5
Editorial.
6
Una visita col·lectiva al Museo Naval de Madrid. -Isidre Oliveras i Parera-
9
Les embarcacions tradicionals com a vehicle de cultura. -Vicente García-Delgado i Sancho-
14
En Miquel Corbetó i els seus bots automòbils per a la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos. -Antonio Rodríguez Fernández-
18
Els maquetistes: artistes o artesans. -Joan Vallhonrat-
19
Una visita atípica a Barcelona: el destructor romanès MARASTI 111. -Albert Campanera i Rovira-
21
Noticiari.
Projecte Museogràfic de continguts.
4
Presentación.
5
Editorial.
6
Una visita colectiva al Museo Naval de Madrid. -Isidre Oliveras i Parera-
9
Las embarcaciones tradicionales como vehiculo de cultura. -Vicente García-Delgado i Sancho-
14
Miquel Corbetó y sus botes automóviles para la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos. -Antonio Rodríguez Fernández-
18
Los maquetistas: artistas o artesanos. -Joan Vallhonrat-
19
Una visita atípica a Barcelona: el destructor rumano MARASTI 111. -Albert Campanera i Rovira-
21
Noticiario.
Proyecto Museogràfico de contenidos.
Nº 2
Any 1996 Año 1996

 

 

27
Editorial. -Vicente García-Delgado i Sancho-
28
Modelisme.
Navegables Radiocontrolats. -Camil Busquets i Vilanova-
31
Etnografía.
Les naus del Faraó Sahure. -Pau Ribé i Quimasó-
33
Investigació.
La Sociedad Española de Salvamento de Náufragos i la continuitat amb la Creu Roja del Mar. -Antonio Rodríguez Fernández-
43
Marina de Guerra.
Visita del USS "La Salle" AGF3.
Visita d'un vaisell-escola sirià. -Albert Campanera i Rovira-
46
Noticiari.
La pèrdua del "María Assumpta".
Òbit d'en Jordi Riba i Arderiu.
47
Bibliografía
27
Editorial. -Vicente García-Delgado i Sancho-
28
Modelismo.
Navegables Radiocontrolados. -Camil Busquets i Vilanova-
31
Etnografía.
Las naves del Faraón Sahure. -Pau Ribé i Quimasó-
33
Investigación.
La Sociedad Española de Salvamento de Náufragos y la continuidad con la Cruz Roja del Mar. -Antonio Rodríguez Fernández-
43
Marina de Guerra.
Visita del USS "La Salle" AGF3.
Visita de un barco-escuela sirio. -Albert Campanera i Rovira-
46
Noticiario.
La pérdida del "María Assumpta".
Óbito de Jordi Riba i Arderiu.
47
Bibliografía
Nº 3
Any 1996 Año 1996

 

 

 

51
Editorial.
52
Modelisme.
El modelista en acció. -Isidre Oliveras i Parera-
Motonàutica a escala. -Camil Busquets i Vilanova-
57
Etnografía.
Huracá, 1724. -Pau Ribé i Quimasó-
59
Investigació.
Breu resum històric de les Juntes Locals de Districte amb estacions de bots salvavides de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos a Catalunya. -Antonio Rodríguez Fernández-
66
Marina de Guerra.
La flota Rusa torna al Mediterrani. -Albert Campanera i Rovira-
Exercici "Route Survey Barcelona". -Albert Campanera i Rovira-
68
Noticiari.
La Mar i el Cinema. -Joan Capdevila i Nogués-
Jornada de Portes Obertes al Museu Marítim. -Albert Campanera i Rovira-
71
Bibliografía
51
Editorial.
52
Modelismo.
El modelista en acción. -Isidre Oliveras i Parera-
Motonáutica a escala. -Camil Busquets i Vilanova-
57
Etnografía.
Huracán, 1724. -Pau Ribé i Quimasó-
59
Investigación.
Breve resumen histórico de las Juntes Locals de Districte con estaciones de botes salvavidas de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos enCatalunya. -Antonio Rodríguez Fernández-
66
Marina de Guerra.
La flota Rusa vuelve al Mediterranio. -Albert Campanera i Rovira-
Ejercicio "Route Survey Barcelona". -Albert Campanera i Rovira-
68
Noticiario.
La Mar y el Cine. -Joan Capdevila i Nogués-
Jornada de Puertas Abiertas en el Museo Marítimo. -Albert Campanera i Rovira-
71
Bibliografía
Nº 4
Any 1996 Año 1996

 

 

 

75
Editorial.
76
Modelisme.
Un modelista com pocs. -Pau Ribé i Quimasó-
El modelista en acció. -Isidre Oliveras i Parera-
80
Etnografía.
El llaüt de les Balears: característiques tipològiques.
-Vicente García-Delgado i Sancho-
84
Investigació.
San Feliu de Guíxols i el salvament de nàufrags: dades significatives per a l'estudi de fons. -Antonio Rodríguez Fernández-
90
Marina de Guerra.
Visita d'una Agrupació Naval Algeriana. -Albert Campanera i Rovira-
92
Noticiari.
La regata Cutty Sark. -Camil Busquets i Vilanova-
Curs d'auxiliar de manteniment exterior del vaixell. Curs de modelisme i maquetisme. -Consorci EL FAR, Centre dels treballs del mar-
94
Bibliografía. -Isidre Oliveras i Parera-
75
Editorial.
76
Modelismo.
Un modelista como pocos. -Pau Ribé i Quimasó-
El modelista en acción. -Isidre Oliveras i Parera-
80
Etnografía.
El llaüt de las Baleares: características tipológicas.
-Vicente García-Delgado i Sancho-
84
Investigación.
San Feliu de Guíxols y el salvamento de náufragos: datos significativos para el estudio de fondo. -Antonio Rodríguez Fernández-
90
Marina de Guerra.
Visita de una Agrupación Naval Argelina. -Albert Campanera i Rovira-
92
Noticiario.
La regata Cutty Sark. -Camil Busquets i Vilanova-
Curso de auxiliar de mantenimiento exterior del barco. Curso de modelismo y maquetismo. -Consorci EL FAR, Centre dels treballs del mar-
94
Bibliografía. -Isidre Oliveras i Parera-
Nº 5
Any 1997 Año 1997

 

 

 

 

99
Editorial.
100
El Projecte.
101
Història del Pailebot. El "Carmen Flores.
106
Una mica d'història de l'aparell de goleta. Origens de les veles cangrees.
107
Origen Etimològic de l'aparell de goleta.
110
Els pailebots d'Espanya.
112
El primer pailebot de Catalunya.
114
El pailebot com a vaixell de cabotatge .
117
Característiques generals del buc i distribució de coberta.
119
El timó o governall.
120
L'aparell de pailebot.
121
Evolució de l'aparell.
122
Les veles utilitzades en el pailobot de dos pals. L'eixàrcia. La tripulació.
124
Els contractes. Els motors.
125
Un motor catalá.
126
Els canvis. Proposta de l'Associació (AAMMB) d'un nom per al "Sayremar".
127
Bibliografía consultada.
99
Editorial.
100
El Proyecto.
101
Historia del Pailebot. El "Carmen Flores.
106
Algo de historia del aparejo de goleta. Orígenes de las velas cangrejas.
107
Origen Etimológico del aparejo de goleta.
110
Los pailebots de Espanya.
112
El primer pailebot de Catalunya.
114
El pailebot como barco de cabotagee .
117
Características generales del buque y distribución de cubierta.
119
El timón.
120
El aparejo de pailebot.
121
Evolución del aparejo.
122
Las velas utilizades en el pailobot de dos palos. La jarcia. La tripulació.
124
Los contratos. Los motores
125
Un motor catalán.
126
Los cambios . Propuesta de l'Associació (AAMMB) de un nombre para el "Sayremar".
127
Bibliografía consultada.
Nº 6
Desembre 1997 - Any IV Diciembre 1997 - Año IV

 

 

 

 

 

131
Editorial. -Consell de Redacció-
132
Modelisme.
Ja són dos. -Pau Ribé i Quimasó-
134
Etnografía.
El Llaüt de les Balears (II part). -Vicente García-Delgado i Sancho- Traducció: -Manel Jabal i Fernández-
138
Evolució Construcció Naval.
Especificacions de les Eslores. -Carles Viladevall i Puntí-
141
Investigació.
Anàlisi i reflexió sobre el salvament de nàufrags a Catalunya i l'arxipèlag Balear: l'explicació actualitzada de la seva realitat històrica. -Antonio Rodríguez Fernández-
146
Marina de Guerra.
Visita d'una flotilla de corbetes italianes. -Albert Campanera i Rovira-
148
Noticiari.
Visita del Consell Directiu de l'AAMMB a la fragata A.R.A. "Libertad". -Consell de Redacció-
De la barca a la companyia. L'esplendor de la Barcelona marítima, 1750-1850. -M.M.B.-
Ressenya de la conferència d'en Isidre Oliveras i Parera: Arboradura i Eixàrcia en vaixells dels segles XVII, XVIII i XIX. -Consell de Redacció-
La vela, l'esbarjo i el mar: el llagut "La Gavina" del M.M.B. -Antonio Rodríguez Fernández-, -Joan Ubach i Soriano-
131
Editorial. -Consejo de Redacción-
132
Modelismo.
Ya son dos. -Pau Ribé i Quimasó-
134
Etnografía.
El Llaüt de las Baleares (II parte). -Vicente García-Delgado i Sancho- Traducción: -Manel Jabal i Fernández-
138
Evolución Construcción Naval.
Especificacions de las Esloras. -Carles Viladevall i Puntí-
141
Investigación.
Análisis y reflexión sobre el salvamento de náufragos en Catalunya y el archipiélago Balear: la explicación actualizada de su realidad histórica. -Antonio Rodríguez Fernández-
146
Marina de Guerra.
Visita de una flotilla de corbetas italianas. -Albert Campanera i Rovira-
148
Noticiario.
Visita del Consejo Directivo de l'AAMMB a la fragata A.R.A. "Libertad". -Consejo de Redacción-
De la barca a la compañía. El esplendor de la Barcelona marítima, 1750-1850. -M.M.B.-
Reseña de la conferencia de Isidre Oliveras i Parera: Arboladura i Jarcia en barcos de los siglos XVII, XVIII yXIX. -Consejo de Redacción-
La vela, el recreo y el mar: el llagut "La Gavina" del M.M.B. -Antonio Rodríguez Fernández-, -Joan Ubach i Soriano-
Nº 7
Març 1998 - Any V Marzo 1998 - Año V

 

 

 

 

 

155
Editorial. -Consell de Redacció-
156
Modelisme.
El desenvolupament de l'àncora en el decurs del temps. -Pau Ribé i Quimasó-
160
Etnografía.
El Llaüt de les Balears (III part). -Vicente García-Delgado i Sancho- Traducció: -Antonio Rodríguez Fernández-
163
Història.
Breu història sobre la pesca la caça i el transport de l'arròs a l'Albufera de València: les embarcacions tradicionals com a denominador comú. -Antonio Rodríguez Fernándezz-
168
Noticiari.
Cuatre membres de l'Associació d'Amis del Museu Marítim de Barcelona acompanyats de tres familiars, han viatjat fins Estocolm, ciutat aquàtica (un terç de la mateixa és aigua), edificada sobre 14 illes unides per50 ponts. Motiu principal: visitar el nou Museu Vasa. -Isidre Oliveras i Parera-
MARCARME'97. Els petits gegants del mar. -Albert Campanera i Rovira-
L'esplendor de la Barcelona Marítima, 1750-1850. -Albert Campanera i Rovira-
Les Drassanes de Barcelona. -M.M.B.-
Ressenya de la xerrada pedagògica d'en Pau Ribé i Quimasó: Breu història de les trirrme gregues i la seva construcció. -Consell de Redacció-
155
Editorial. -Consejo de Redacción-
156
Modelismo.
El desarrollot del ancla en transcurso del tiempo. -Pau Ribé i Quimasó-
160
Etnografía.
El Llaüt de las Baleares (III parte). -Vicente García-Delgado i Sancho- Traducción: -Antonio Rodríguez Fernández-
163
Historia.
Breve historia sobre la pesca la caza y el transporte del arroz en la Albufera de Valencia: las embarcaciones tradicionales como denominador común. -Antonio Rodríguez Fernándezz-
168
Noticiario.
Cuatro miembros de la Asociación de Amigos del Museo Marítimo acompañados de tres familiares, han viajado hasta Estocolmo, ciudad acuática (un tercio de la misma es agua), edificada sobre 14 islas unidas por 50 puentes. Motivo principal: visitar el nuevo Museo Vasa. -Isidre Oliveras i Parera-
MARCARME'97. Los pequeños gigantes del mar. -Albert Campanera i Rovira-
El esplendor de la Barcelona Marítima, 1750-1850. -Albert Campanera i Rovira-
Les Atarazanas de Barcelona. -M.M.B.-
Reseña de la charla pedagógica de Pau Ribé i Quimasó: Breve historia de los trirremes griegos y su construcción. -Consejo de Redacción-
Nº 8
Juny 1998 - Any V Junio 1998 - Año V

 

 

 

 

179
Editorial. -Consell de Redacció-
180
Modelisme.
La influència dels vaixells en la filatèlica espanyola. -Pau Ribé i Quimasó-
184
Etnografía.
El Llaüt de les Balears (IV part). -Vicente García-Delgado i Sancho- Traducció: -Joan Capdevila i Nogués-
187
Història.
Embarcacions tradicionals a Menorca: la pesca del marisc i les regates organitzades els anys 1928-1936 per la Lliga Marítima amb els bots místics. -Antonio Rodríguez Fernández-
192
Marina de Guerra.
El Gran John a Tarragona. -Albert Campanera i Rovira-
Visita del vaixell escola grec Aris. -Albert Campanera i Rovira-
195
Noticiari.
L'Associació d'Amis del Museu Marítim de Barcelona en la I Mostra de Navegació Tradicional de Vela Llatina, dintre del Saló Nàutic de Barcelona. -Junta Directiva - Traducció: -Antonio Rodríguez Fernández-
Tot recordant Cuba en el servei de salvament de nàufrags. -Antonio Rodríguez Fernández-
Una àmplia oferta d'activitats anima el Museu durant l'estiu. -M.M.B.-
179
Editorial. -Consejo de Redacción-
180
Modelismo.
La influencia de los barcos en la filatelia española. -Pau Ribé i Quimasó-
184
Etnografía.
El Llaüt de las Baleares (IV parte). -Vicente García-Delgado i Sancho- Traducción: -Joan Capdevila i Nogués-
187
Historia.
Embarcaciones tradicionales enMenorca: la pesca del marisco y las regatas organizadas los años 1928-1936 por la Lliga Marítima con los botes místicos. -Antonio Rodríguez Fernández-
192
Marina de Guerra.
El Gran John en Tarragona. -Albert Campanera i Rovira-
Visita del buque escuela griego Aris. -Albert Campanera i Rovira-
195
Noticiario.
L'Associació d'Amis del Museu Marítim de Barcelona en la I Mostra de Navegació Tradicional de Vela Llatina, dentro del Saló Nàutic de Barcelona. -Junta Directiva - Traducción: -Antonio Rodríguez Fernández-
Recordando a Cuba en el servicio de salvamento de náufragos. -Antonio Rodríguez Fernández-
Una amplia oferta de actividades anima el Museu durant el verano. -M.M.B.-
Nº 9
Desembre 1998 - Any V Diciembre 1998 - Año V

 
203
Editorial. -Consell de Redacció-
204
Modelisme.
Diferents maniobres de vaixell dels segles XVII, XVIII i XIX. Part I. -Isidre Oliveras i Parera-
214
Etnografía.
Un viatge a ... (l'Albufera de València). -Vicente García-Delgado i Sancho- Traducció: -Joan Capdevila i Nogués-
217
Història.
L'actualitat del servei de vigilància, auxili i salvament en la província de Barcelona: el cas concrete del Maresme. -Antonio Rodríguez Fernández-
195
Noticiari.
Restauració del Carmen Flores. Estat dels treballs. -M.M.B.-
203
Editorial. -Consejo de Redacción-
204
Modelismo.
Diferentes maniobras de buques de los siglos XVII, XVIII y XIX. Parte I. -Isidre Oliveras i Parera-
214
Etnografía.
Un viage a ... (la Albufera de Valencia). -Vicente García-Delgado i Sancho- Traducción: -Joan Capdevila i Nogués-
217
Historia.
La actualidad del servicio de vigilancia, auxilio y salvamento en la provincia de Barcelona: el caso concreto del Maresme. -Antonio Rodríguez Fernández-
195
Noticiario.
Restauración del Carmen Flores. Estado de los trabajos. -M.M.B.-
Nº 10
Abril 1999 Abril 1999

 
226
Editorial. -Consell de Redacció-
227
Modelisme.
Diferents maniobres de vaixell dels segles XVII, XVIII i XIX. Part II. -Isidre Oliveras i Parera-
235
Arqueologia.
La navegació a l'antiguitat a través de les fons. -Joaquim Blay i Detrell-
240
Història.
L'Escalenc i el salvament de nàufrags (1887-1933): una relació infructuosa. -Antonio Rodríguez Fernández-
247
Noticiari.
Casa d'Oficis del Pailebot. -M.M.B.-
226
Editorial. -Consejo de Redacción-
227
Modelismo.
Diferentes maniobras de buques de los siglos XVII, XVIII y XIX. Parte II. -Isidre Oliveras i Parera-
235
Arqueología.
La navegación en la antiguedada a través de los fondos. -Joaquim Blay i Detrell-
240
Historia.
L'Escalenc y el salvamento de náufragos (1887-1933): una relación infructuosa. -Antonio Rodríguez Fernández-
247
Noticiario.
Casa de Oficios del Pailebot. -M.M.B.-
Nº 11
Octubre 1999 Octubre 1999

 
250
Editorial.
251
Modelisme.
Diferents maniobres de vaixell dels segles XVII, XVIII i XIX. Part III. -Isidre Oliveras i Parera-
260
Marina de Guerra.
Honra, homes i vaixells. -Albert Campanera i Rovira-
266
Història.
Barca i art de Xàvega. L'estudi mitjançant el plànol de la Xàvega de Málaga Maria del Carmen del MMB. (Part I). -Joan Ubach i Soriano-, -Antonio Rodríguez Fernández-
271
Noticiari.
Estructures de cooperació a la mediterrània. -M.M.B.-
250
Editorial.
251
Modelismo.
Diferentes maniobras de buques de los siglos XVII, XVIII y XIX. Parte III. -Isidre Oliveras i Parera-
260
Marina de Guerra.
Honra, hombres y barcos. -Albert Campanera i Rovira-
266
Historia.
Barca y arte de Jábega. El estudio mediante el plano de la Jábega de Málaga Maria del Carmen del MMB. (Parte I). -Joan Ubach i Soriano-, -Antonio Rodríguez Fernández-
271
Noticiario.
Estructuras de cooperación en el mediterráneo. -M.M.B.-
Nº 12
Febrer 2000 Febrero 2000

 

 

 

 

 

274
Editorial. -Consell de Redacció-
275
Modelisme.
Diferents maniobres de vaixell dels segles XVII, XVIII i XIX. Part IV. -Isidre Oliveras i Parera-
Una barca Mediterrània torna a la tradició dels exvots. -Joan Boronat (Diari de Tarragona)-
Suggeriments per col·locar portes de canons (1).
285
Fons Documentals.
El fons personal de Fèlix Ruiz Fortuny, un militar i polític del segle XIX. -Josep M. Grau Pujol-
287
Actualitat del Patrimoni.
Una visió fotogràfica de la "Cutty Sark". -Carles Viladeballl- i -Albert Campanera-
288
Història.
Barca i art de Xàvega. L'estudi mitjançant el plànol de la Xàvega de Málaga Maria del Carmen del MMB. (Part II). -Antonio Rodríguez Fernández-, -Joan Ubach i Soriano-
293
Noticiari.
El Comitè Nacional de Vaixells Històrics del Regne Unit.
Contestació de Grant H. Walker, Conservador Assistent de Models de l'U.S. Naval Academy Museum D'Annapolis a la consulta de Jordi Busquets referent al vaixell "Great Republic". -M.M.B.-
Cicle d'exposicions al Museu. -M.M.B.-
274
Editorial. -Consejo de Redacción-
275
Modelismo.
Diferentes maniobras de buques de los siglos XVII, XVIII y XIX. Parte IV. -Isidre Oliveras i Parera-
Una barca Mediterrània torna a la tradició dels exvots. -Joan Boronat (Diari de Tarragona)-
Suggeriments per col·locar portes de canons (1).
285
Fondos Documentales.
El fondo personal de Fèlix Ruiz Fortuny, un militar i político del siglo XIX. -Josep M. Grau Pujol-
287
Actualidad del Patrimonio.
Una visión fotográfica de la "Cutty Sark". -Carles Viladeballl- y-Albert Campanera-
288
Historia.
Barca y arte de Jábega. El estudio mediante el plano de la Jábega de Málaga Maria del Carmen del MMB. (Parte II). -Antonio Rodríguez Fernández-, -Joan Ubach i Soriano-
293
Noticiario.
El Comité Nacional de buques históricos del Reino Unido.
Contestación de Grant H. Walker, Conservador Asistente de Modelos de la U.S. Naval Academy Museum de Annapolis a la consulta de Jordi Busquets referente al buque "Great Republic". -M.M.B.-
Ciclo de exposiciones en el Museo. -M.M.B.-
Nº 13
Juny 2000 Junio 2000

 

 

 

 

298
Editorial. -Consell de Redacció-
299 Presentació Nova Directiva.
Carta de presentació de la nova directiva de lAAMMB. -Manuel Isnard-
300
Modelisme.
Història de les pollacres. Técnica d'aparellar pollacres. -Isidre Oliveras i Parera-
Al renovat pailebot Santa María del Mar. -Pau Ribé i Quimasó-
306

Marina de Guerra.
Els vaixell-escola de la marina de guerra Espanyola. -Antonio Rodríguez Fernández-

El Capitá Deschamps al panteó de marins il·lustres. -Albert Campanera i Rovira-

316
Noticiari.
Ressenya del col·loqui El Salvament Marítim, Projecte d'un annex del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. -Antonio Rodríguez Fernández-
Ressenya del col·loqui d'Albert Campanera i Rovira: La fortalesa marítima de Roses.
Mercat de Mar-Tast de Mar. -Consorci EL FAR, Centre dels treballs del mar-
Activitats Museu Marítim de Barcelona. Juliol - Desembre. -MMB-
298
Editorial. -Consejo de Redacción-
299 Presentación Nueva Directiva.
Carta de presentación de la nueva directiva de lAAMMB. -Manuel Isnard-
300
Modelism0.
Història de las pollacres. Técnica de aparejar pollacres. -Isidre Oliveras i Parera-
En el renovado pailebot Santa María del Mar. -Pau Ribé i Quimasó-
306

Marina de Guerra.
Los buques-escuela de la marina de guerra Española. -Antonio Rodríguez Fernández-

El Capitán Deschamps en el panteón de marinos ilustres. -Albert Campanera i Rovira-

316
Noticiario.
Reseña del coloquio El Salvament Marítim, Projecte d'un annex del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. -Antonio Rodríguez Fernández-
Reseña del coloquio de Albert Campanera i Rovira: La fortaleaa marítima de Roses.
Mercado de Mar-Prueba de Mar. -Consorci EL FAR, Centre dels treballs del mar-
Actividades Museo Marítimo de Barcelona. Julio - Diciembre. -MMB-
Nº 14
Novembre 2000 Novembre 2000

 

 

322
Editorial.
323
Modelisme.
Tècnica de plànols. -Isidre Oliveras i Parera-
El galió espanyol. -Pau Ribé i Quimasó-
333

Història Marítima .
La gent de Blanes en el servei de salvament de nàufrags (1881-1896): una identitat recuperada. -Antonio Rodríguez Fernández-

337
Noticiari.
Contrata de contrucció d'una fragata a Barcelona el 1796. La navegació i la nàutica a Catalunya des de finals del segle XVIII.
Ressenya del col·loqui Curiositats dels elements i sistemes de salvament de nàufrags. -Antonio Rodríguez Fernández-
El pailebot Santa Eulàlia del MMB. Història, recuperació i acte d'avaradura. -MMB-
Pailebots i drassanes a Catalunya i València. -Antonio Rodríguez Fernández-
322
Editorial.
323
Modelismo.
Técnica de planos. -Isidre Oliveras i Parera-
El galeónespañol. -Pau Ribé i Quimasó-
333

Historia Marítima .
La gente de Blanes en el servicio de salvamento de náufragos (1881-1896): una identidad recuperada. -Antonio Rodríguez Fernández-

337
Noticiario.
Contrato de contrucción de una fragata en Barcelona en 1796. La navegación y la náutica enCatalunya desde finales del siglo XVIII.
Reseña del coloquio Curiositats dels elements i sistemes de salvament de nàufrags. -Antonio Rodríguez Fernández-
El pailebote Santa Eulàlia del MMB. Historia, recuperación y acto de botadura. -MMB-
Pailebotes y atarazanas en Cataluña yValencia. -Antonio Rodríguez Fernández-
Nº 15


 

 

 

324
Editorial.
325
Visita al Museu Marítim de Barcelona. Les dotacions dels patrullers Espalmador i Alcanada ens visiten.
Tècnica de plànols.-Albert Campanera i Rovira-
326

Entrega de la bandera de combat al Patruller Alcanada. -Albert Campanera i Rovira-

327
El Vasa, història, construcció, enfonsament i recuperació (I). -Isidre Oliveras i Parera-
330
1902: Saint Pierre de la Martinica, la perla de las Antillas. -Antonio Rodríguez Fernández-
334
L'aprenent de mariner, anomenat grumet. -Pau Ribé i Quimasó-
337
Consideracions entre el reblonat i la soldadura en els vaixells. -Carles Viladevall i Puntí-
338
Pintures, dibuixos i maquetes de vaixells a Lloret de Mar. -Agustí Mª Vilá i Galí-
341

Visita al Museu Marítim de Tarragona. -Albert Campanera i Rovira-
Entrega de distincions en l'AAMMB. -Albert Campanera i Rovira-

342
Les novetats de la biblioteca del MMB. -Carles Viladevall i Puntí-
324
Editorial.
325
Visita al Museo Marítimo de Barcelona. Las dotaciones de los patrulleros Espalmador yi Alcanada nos visitan.
Técnica de planos.-Albert Campanera i Rovira-
326

Entrega de la bandera de combate al Patrullero Alcanada. -Albert Campanera i Rovira-

327
El Vasa, historia, construcción, hundimiento y recuperación (I). -Isidre Oliveras i Parera-
330
1902: Saint Pierre de la Martinica, la perla de las Antillas. -Antonio Rodríguez Fernández-
334
El aprendiz de marinero, llamado grumete. -Pau Ribé i Quimasó-
337
Consideraciones entre el remachado y la soldadura en los buques. -Carles Viladevall i Puntí-
338
Pinturas, dibujos y maquetas de buques en Lloret de Mar. -Agustí Mª Vilá i Galí-
341

Visita al Museo Marítimo de Tarragona. -Albert Campanera i Rovira-
Entrega de distinciones en la AAMMB. -Albert Campanera i Rovira-

342
Las novedades de la biblioteca del MMB. -Carles Viladevall i Puntí-
II Etapa Nº 16
Març 2002 Marzo 2002

 
3
Editorial.
4
La veu del Museu.
5
El vaixell Vasa (II). -Isidre Oliveras i Parera-
7
Navegant per alta mar, a bord del llaüt Santa Espina (I). -Toni Clapés i Solano-
9
Camins de mar. La barca vella. -Artur María i Garriga-
10
Un Museu Naval en Les Saintes. -Antoni Rodriguez Fernández-
12
Una visita al porta-avions Charles de Gaulle (I). -Albert Campanera i Rovira-
16
Visites. -Pau Ribé i Quimasó-
17
Noticiari i Bibliografia del Museu
3
Editorial.
4
La voz del Museo.
5
El navío Vasa (II). -Isidre Oliveras i Parera-
7
Navegango por alta mar, a bordo del laúd Santa Espina (I). -Toni Clapés i Solano-
9
Camins de mar. La barca vella. -Artur María i Garriga-
10
Un Museo Naval en Les Saintes. -Antoni Rodriguez Fernández-
12
Una visita al portaaviones Charles de Gaulle (I). -Albert Campanera i Rovira-
16
Visitas. -Pau Ribé i Quimasó-
17
Noticiario y Bibliografia del Museu
II Etapa Nº 17
Setembre 2002 Septiembre 2002

 

 

 

3
Editorial.
4
La veu del Museu.
5
El vaixell Vasa (i III). -Isidre Oliveras i Parera-
8
Navegant per alta mar, a bord delllaüt Santa Espina. -Toni Clapés i Solano-
10
Camins de mar. Escoltan el vent. -Artur María i Garriga-
11
Una visita al porta-avions Charles de Gaulle (i II). -Albert Campanera i Rovira-
14
Vaixells punics. -Antoni Rodriguez Fernández-
16
Els Ebros a la mar. -Ricardo Bartlett Ibañez-
19
Fonts documentals menors sobre el port de
Tarragona. -Josep M.T. Grau i Pujol-
21
Noticiari.
23
Agregació histórica. -Pau Ribé i Quimasó-
24
Visites.
26
Vendas - Biblioteca i Avisaments
3
Editorial.
4
La voz del Museu.
5
El navío Vasa (i III). -Isidre Oliveras i Parera-
8
Navegando por alta mar, a bordo del laúd Santa
Espina
. -Toni Clapés i Solano-
10
Caminos de mar. Escuchando el viento. -Artur María i Garriga-
11
Una visita al portaaviones Charles de Gaulle (i II). -Albert Campanera i Rovira-
14
Naves púnicas . -Antoni Rodriguez Fernández-
16
Los Ebros en la mar. -Ricardo Bartlett Ibañez-
19
Fondos documentales menores sobre el puerto
de Tarragona. -Josep M.T. Grau i Pujol-
21
Noticiario.
23
Agregación histórica. -Pau Ribé i Quimasó-
24
Visitas.
26
Ventas - Biblioteca y Avisos
II Etapa Nº 18
Febrer 2003 Febrero 2003

3
Editorial.
4
Congrés de Catalunya. -Albert Campanera i Rovira-
7
Camins de mar. A port, en una nit de pluja, llamps i trons. -Artur María i Garriga-
9
Naus púniques. -Antoni Rodriguez Fernández-
11
Eixarxament d’una goleta. -Isidre Oliveras i Parera-
16
Visita al vaixell Groch Foch. -Albert Campanera i Rovira-
17
Noticiari.
3
Editorial.
4
Congreso de Cataluña. -Albert Campanera i Rovira-
7
Caminos de mar. A puerto, en una noche de lluvia, relámpagos y truenos.-Artur María i Garriga-
9
Naves púnicas. -Antoni Rodriguez Fernández-
11
Aparejamiento de una goleta. -Isidre Oliveras i Parera-
16
Visita al buque Groch Foch. -Albert Campanera i Rovira-
17
Noticiario.
II Etapa Nº 19
Juny 2003 Junio 2003

3
Editorial.
4
Els herois de Cadaqués. -Antoni Rodriguez Fernández-
9
Camins de mar. Navegant per el mar Egeu. -Artur María i Garriga-
14
Ermites i esglésies marineres. -Josep Palome i Alsina-
17
La veu del Museu.
18
Noticiari.
21
Visita al vaixell escola de la marina
mercant bulgar Kaliakra
3
Editorial.
4
Los héroes de Cadaqués. -Antoni Rodriguez Fernández-
9
Caminos de la mar. Navegant per el mar Egeu. -Artur María i Garriga-
14
Ermitas e iglesias marineras. -Josep Palome i Alsina-
17
La voz del Museo.
18
Noticiario.
21
Visita al buque escuela de la marina
mercante bulgara Kaliakra
II Etapa Nº 20
Desembre 2003 Diciembre 2003

 

 

3
Editorial.
4
La veu del Museu.
5
Cap d’Hornos. -Ricardo Barlett-
7
Camins de mar. Un mati ennuvulat. -Artur María i Garriga-
9
Ermites i esglésies marineres. -Pau Ribé i Quimasó-
15
Visita a la fragata Cataluña. -Albert Campanera i Rovira-
16
Visita al vaixell escola suec Gunilla. -Albert Campanera i Rovira-
17
Plànol del port de Tarragona del s.XIX. -Josep Grau i Pujol-
18
Noticiari.
3
Editorial.
4
La vvoz del Museo.
5
Cabo de Hornos. -Ricardo Barlett-
7
Caminos del mar. Un mati ennuvulat. -Artur María i Garriga-
9
Ermitas e iglesias marineras. -Pau Ribé i Quimasó-
15
Visita a la fragata Cataluña. -Albert Campanera i Rovira-
16
Visita el buque escuela sueco Gunilla. -Albert Campanera i Rovira-
17
Planos del puerto de Tarragona del s.XIX. -Josep Grau i Pujol-
18
Noticiario.
II Etapa Nº 21
Abril 2004 Abril 2004

 

 

 

3
Editorial.
4
La veu del Museu.
5
Monedes votives al peu de pal dels navilis
romans (I). -Joaquim Blay i Detrell-
8
Cròniques
Exposició de l’exili dels nens.
La marcofilia naval. -Albert Campanera i Rovira-
10
Ermites i esglésies marineres.
11
Camins de mar. Per provar una vela. -Artur María i Garriga-
14
IV Trobada de l’Exposició Concurs de
Modelisme Naval a Polop de la Marina
Baixa (Alacant). -Isidre Oliveras i Parera-
16
Noticiari.
18
El submarí d’en Monturiol. -Joan Amades-
19
Meteorologia. -Arxiu de la redacció de la revista Sirga-
3
Editorial.
4
La voz del Museo.
5
Monedas votivas al pie de palo de los navíos
romanos (I). -Joaquim Blay i Detrell-
8
Crónicas
Exposición del exilio de los niños.
La marcofilia naval. -Albert Campanera i Rovira-
10
Ermitas e iglesias marineras.
11
Caminos de mar. Para probar una vela. -Artur María i Garriga-
14
IV Encuentro de la Exposición Concurso de
Modelismo Naval en Polop de la Marina Baja (Alicante). -Isidre Oliveras i Parera-
16
Noticiario.
18
El submarino de Monturiol. -Joan Amades-
19
Meteorología. -Archivo de la redacción de la revista Sirga-
II Etapa Nº 22
Septembre 2004 Septiembre 2004

 

 

 

 

 

3
Editorial.
4
Monedes votives al peu de pal dels navilis
romans (II). -Joaquim Blay i Detrell-
6
Camins de mar. Tornant a casa. -Artur María i Garriga-
8
Forum de Barcelona 2004. -Pau Ribé i Quimasó-
9
Ermites i esglésies marineres.
10
Comtes i llegendes. -Del llibre de comtes de Joan Amades-

12
II Congrés de Història Marítima de Catalunya. -Albert Campanera i Rovira-
13
Maó, refugi de comercians tarragonins: documentació per el seu estudí (1808 -1819). -Josep M.T. Grau i Pujol (arxiver)-
14
Celebración del III Centenario de la Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona. -Pau Ribé i Quimasó-
15
Noticiari i Obit.
16
Visites. -Pau Ribé i Quimasó-
18
Cronómetres de Johm Herrelson Història del cronómetre marí.
3
Editorial.
4
Monedas votivas al pié de palo de los navios romanos (II). -Joaquim Blay i Detrell-
6
Caminos de mar. Volviendo a casa. -Artur María i Garriga-
8
Forum de Barcelona 2004. -Pau Ribé i Quimasó-
9
Ermitas e iglesias marineras.
10
Cuentos y leyendas. -Del llibre de comtes de Joan Amades-

12
II Congreso de Historia Marítima de Cataluña. -Albert Campanera i Rovira-
13
Mahón, refiguio de comerciantes tarragoneses: documentación para su estudio (1808-1819). -Josep M.T. Grau i Pujol (arxiver)-
14
Celebración del III Centenario de la Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona. -Pau Ribé i Quimasó-
15
Noticiario y Óbito.
16
Visitas. -Pau Ribé i Quimasó-
18
Cronómetros de John Herrelson Historia del cronómetro marino.
II Etapa Nº 23
Desembre 2004 Diciembre 2004

 

 

3
Editorial. -Pau Ribé i Quimasó-
4
Molinets i Cabrestants. -Isidre Oliveras i Parera-
7
Ermites i esglésies marineres. -Mn. Ignaci Maria i Colomer-
9
2n Congrés de história marítima de Ca-talunya. -Albert Campanera i Rovira-
12
Camins de mar. Tot mirant a l’horitzó. -Artur María i Garriga-
14
Descans de Neptú.
15
Noticiari.
15
Bateig de mar.
18
Càstig a un mariner.

18
Pasatemps.
19
Descripció d’un sextant. -Arxiu de la revista SIRGA-
3
Editorial. -Pau Ribé i Quimasó-
4
Molinetes i Cabrestantes. -Isidre Oliveras i Parera-
7
Ermitas e iglesias marineras. -Mn. Ignaci Maria i Colomer-
9
2º Congreso de história marítima de Cataluña. -Albert Campanera i Rovira-
12
Caminos de mar. Mirando al horizonte. -Artur María i Garriga-
14
Descanso de Neptuno.
15
Noticiario.
15
Bautismo de mar.
18
Castigo a un marinero.

18
Pasatiempos.
19
Descripción de un sextante. -Archivo de la revista SIRGA-
II Etapa Nº 24
Abril 2005 Abril 2005

 

 

 

3
Editorial. -Pau Ribé i Quimasó-
4
La veu del Museu.
5
Dipòsit de la bandera de combat de la fragata Cataluña. -Albert Campanera i Rovira-
6
Breu historia del vaixell Victory. -Isidre Oliveras i Parera-
8
Las relaciones hispano-mejicanas durante la segunda república española 1931-1939. -Ricardo Barlett Ibañez-
10
Camins de mar. Rumb a Cotlliure. -Artur María i Garriga-
13
Noticiari.
14
Humor. El valor del Capità Brau.
15
Unitat didàctica. Aparellament i velamen dels velers
classics.
17
Vocabularí. Cercar el mot que correspon a cada definició.
19
Bitàcola. Descripció.
3
Editorial. -Pau Ribé i Quimasó-
4
La voz del Museo.
5
Depósito de la bandera de combate de la fragata Cataluña. -Albert Campanera i Rovira-
6
Breve historia del buque Victory. -Isidre Oliveras i Parera-
8
Las relaciones hispano-mejicanas durante la segunda república española 1931-1939. -Ricardo Barlett Ibañez-
10
Caminos de la mar. Rumbo a Cotlliure. -Artur María i Garriga-
13
Noticiario.
14
Humor. El valor del Capitán Bravo.
15
Unidad didáctica. Aparejamiento y velamen de los veleros clásicos.
17
Vocabulario. Buscar el nombre que corresponde a cada definición.
19
Bitácora. Descripción.
II Etapa Nº 25
Setembre 2005 Septiembre 2005

 

 

3
Editorial.
4
La veu del Museu.
7
Disc de Plimsoll.
8
La vida a bord a les naus durant els segles XIV - XV.
10
Breu historia del vaixell Victory. II parte. -Isidre Oliveras i Parera-
14
Visita a Roses. -Pau Ribé i Quimasó-
15
Noticiari.
17
Vocabularí. Cercar el nom corresponent a cada definició.
19
Descripció del pailebot Santa Eulalia. -Enric Garcia-
20
Pailebot Santa Eulalia
3
Editorial.
4
La voz del Museo.
7
Disco de Plimsoll.
8
La vida a bord de las naves durante los siglos XIV - XV.
10
Breve historia del buque Victory. II parte. -Isidre Oliveras i Parera-
14
Visita a Roses. -Pau Ribé i Quimasó-
15
Noticiario.
17
Vocabulario. Buscar el nombre que corresponde a cada definición.
19
Descripción del pailebot Santa Eulalia. -Enric Garcia-
20
Pailebot Santa Eulalia
II Etapa Nº 26
Desembre 2005 Diciembre 2005

 

 

2
Editorial.
3
La veu del Museu.
4
Viatge a l'illa de Malta. -Albert Campanera i Rovira-
7
El misteri del Mary Celeste - 1872.
8
El vapor Villa de Sóller. -Francesc Asensi i Jou-
9
Evolució de la vela cuadra. -Pau Ribé i Quimasó-
14
Noticiari.
15
L'exposició Ferdinand de Lesseps. -Albert Campanera i Rovira-
16
Vida i mort de l'Almirall Horacio Nelson. -Isidre Oliveras i Parera-
19
Visita. Bricbarca Belem. -Albert Campanera i Rovira-
2
Editorial.
3
La voz del Museo.
4
Viaje a la isla de Malta. -Albert Campanera i Rovira-
7
El misterio del Mary Celeste - 1872.
8
El vapor Villa de Sóller. -Francesc Asensi i Jou-
9
Evolución de la vela cuadra. -Pau Ribé i Quimasó-
14
Noticiario.
15
La exposición Fernando de Lesseps. -Albert Campanera i Rovira-
16
Vida y muerte del Almirante Horacio Nelson. -Isidre Oliveras i Parera-
19
Visita. Bricbarca Belem. -Albert Campanera i Rovira-
II Etapa Nº 27
Abril 2006 Abril 2006

 
3
Editorial.
4
La veu del Museu.
5
Museus navals, en llunyanes i exòtiques terres. -Isidre Oliveras i Parera-
7
L’AAMM (Associatión des Amis du Musée de la marine) ens visita. -Ferran Jornet i Ansón-
8
Pàgines viscudes. El vaixell fantasma. L’holandès errant - 1830.
10
Carta oberta. -Manel Isnard i Plens-
11
Exposicions. Cervantes i les galeres Pirates. -Pau Ribé i Quimasó-
13
Noticiari.
18
Cançó tradicional de mar. Cançó de remar.
3
Editorial.
4
La voz del Museo.
5
Museos navales, en lejanas y
exóticas tierras. -Isidre Oliveras i Parera-
7
L’AAMM (Associatión des Amis du Musée de la marine) nos visita. -Ferran Jornet i Ansón-
8
Páginas vividas. La nave fantasma. El holandes errante - 1830.
10
Carta abierta. -Manel Isnard i Plens-
11
Exposiciones. Cervantes y las galeras Piratas. -Pau Ribé i Quimasó-
13
Noticiario.
18
Canción tradicional de mar. Canción de remar.
II Etapa Nº 28
Agost 2006 Agosto 2006

 

 

3
Editorial.
4
Quans fanals n’hem de posar al nostre model. -Isidre Oliveras i Parera-
5
Las banderes de la mar. -Isidre Oliveras i Parera-
6
Visita a l’antigues defenses de la costa de Barcelona. -Arseni Sañer Sala-
8
Història de l’últim veler de te. -Anónims-
10
Resum hitoric de l’antic far de la banya. -Miguel Ángel Sánchez Terry-
13
Exposició: La grande Armada 2006 a Saint Maló. -Antoni Barata i Ferran Jornet-
16
Noticiari.
18
Seminari globus terraqüisesferes celestes. -Albert Campanera i Rovira-
19
El Creoula. -Albert Campanera i Rovira-
3
Editorial.
4
Cuantos fanales tenemos que poner a nuestro modelo. -Isidre Oliveras i Parera-
5
Las banderas de la mar. -Isidre Oliveras i Parera-
6
Visita a las antiguas defensas de la costa de Barcelona. -Arseni Sañer Sala-
8
Historia del último velero del té. -Anónims-
10
Resume hitórico del antiguo faro de la Banya. -Miguel Ángel Sánchez Terry-
13
Exposición: La grande Armada 2006 en Saint Maló. -Antoni Barata i Ferran Jornet-
16
Noticiario.
18
Seminario globus terraqueosesferas celestes. -Albert Campanera i Rovira-
19
El Creoula. -Albert Campanera i Rovira-
II Etapa Nº 29
Desembre 2006 Diciembre 2006

 

 

 

 

 

3
Editorial.
4
La veu del Museu.
5
La tasca dels pràctics de port. -Antoni Barata i Vendrell-
7
El far de Salou.
9
La senyal de la creu.
10
Felicitació nadalenca.
11
Pep Savall i Rom. Un gran amic. -Redacció de SIRGA-
12
El foc de sant Elm. Donacions. Obits.
13
On es el vaixell.
14
Jornades: Els museus marítims a debat. -Albert Campanera i Rovira-
15
Participació dels Amics del Museu Marítim de Barcelona al Saló Nàutic. -Antoni Barata i Vendrell-
16
Noticiari.
17
Pàgina d’humor.
18
Trobada de l’AAMM de París amb la nostra associació. -Pau Ribé i Quimasó-
19
História de la goleta Glòria. -Albert Campanera i Rovira-
3
Editorial.
4
La voz del Museo.
5
La misión de los prácticos del puerto. -Antoni Barata i Vendrell-
7
El faro de Salou.
9
La señal de la cruz.
10
Felicitación navideña.
11
Pep Savall i Rom. Un gran amigo. -Redacció de SIRGA-
12
El fuego de San Telmo. Donaciones. Óbitos.
13
Donde se encuentra el buque.
14
Jornadas: Los museos marítimos a debate. -Albert Campanera i Rovira-
15
Participación de los Amigos del Museu Marítim de Barcelona en el Salón Náutico. -Antoni Barata i Vendrell-
16
Noticiario.
17
Pàgina d’humor.
18
Encuentro de la AAMM de París con nuestra asociación. -Pau Ribé i Quimasó-
19
Historia de la goleta Gloria. -Albert Campanera i Rovira-
II Etapa Nº 30
Abril 2007 Abril 2007

 

 

3
Editorial.
4
La veu del Museu.
5
III Congrés d’Història Marítima de Catalunya. -Albert Campanera i Rovira-
7
Un vaixell centenari: el Maria Assumpta. -Pau Ribé i Quimasó-
11
Visita de la ministra de cultura d’Argeria al Museu Marítim de Barcelona.
El far de Torredembarra. -Angel Sánchez Terry-
14
Noticiari.
15
Publicacions de l'AAMMB.
16
Exposició: Les Drassanes a l’illa. -Equipo organitzador-
18
Arqueologia i modelisme de Drassanes. -Ferran Jornet-
19
La Nautilius. -Albert Campanera i Rovira-
3
Editorial.
4
La voz del Museo.
5
III Congreso de História Marítima de
Cataluña. -Albert Campanera i Rovira-
7
Un buque centenario: el Maria Assumpta. -Pau Ribé i Quimasó-
11
Visita de la ministra de cultura de Argelia al Museu Marítim de Barcelona.
El faro de Torredembarra. -Angel Sánchez Terry-
14
Noticiario.
15
Publicaciones de la AAMMB.
16
Exposición: Les Drassanes a l’illa. -Equipo organizador-
18
Arqueologia y modelismo de Arsenal. -Ferran Jornet-
19
La Nautilius. -Albert Campanera i Rovira-
II Etapa Nº 31
Setembre 2007 Septiembre 2007

 

 

 

3
Editorial.
4
La veu del Museu.
5
L’AAMMB (fundació).
6
Un geni curiós: Leonardo da Vinci, Crònica de l’exposició. -Pau Ribé i Quimasó-
7
Festa dels amics.
8
Resum històric de la marina catalana del 800. -Pau Ribé i Quimasó-
11
Projecto: Galeón según Ordenanzas del 1618. -Cayetano Hormachea Arenaza-
14
Records nostàlgics del Faro del Rompeolas. -Toni Clapés Solano-
16
Noticiari.
17
L’ICTINEU 3.
19
La SAGRES, vaixell escola portugues. -Albert Campanera i Rovira-
3
Editorial.
4
La voz del Museo.
5
L’AAMMB (fundación).
6
Un genio curioso: Leonardo da Vinci, Crónica de la exposición. -Pau Ribé i Quimasó-
7
Fiesta de los amigos.
8
Resum histórico de la marina catalana del 800. -Pau Ribé i Quimasó-
11
Projecto: Galeón según Ordenanzas del 1618. -Cayetano Hormachea Arenaza-
14
Recuerdos nostálgicos del Faro del Rompeolas. -Toni Clapés Solano-
16
Noticiario.
17
eL ICTINEU 3.
19
La SAGRES, buque escuela portugués. -Albert Campanera i Rovira-
II Etapa Nº 32
Desembre 2007 Diciembre 2007

 

 

 

 

3
Editorial.
4
La veu del Museu.
5
El far de Vilanova y la Geltrú.
7
La Tall Ships Races, Mediterranea 2007.
Parada de vaixells tradicionals.
9
Incendi del Cutty Sark.
10
Felicitació nadalenca.
11
Navegants del siglo XXI. Navegació espacial europea.
12
Cooperación amb el Museu. Restauració de la maqueta Sant Silvestre. -Pau Ribé i Quimasó-
13
Barcelona World Race. -Pau Ribé i Quimasó-
15
Saló Nàutic en miniatura. Exposició de modelisme.
17
Atrapats al gel. -Josep Puig i Esteban-
18
Noticiari i Obit.
19
Biografia Amerigo Vespucci. -Albert Campanera i Rovira-
3
Editorial.
4
La voz del Museo.
5
El faro de Vilanova y la Geltrú.
7
La Tall Ships Races, Mediterranea 2007.
Parada de naves tradicionales.
9
Incendio del Cutty Sark.
10
Felicitación navideña.
11
Navegantes del siglo XXI. Navegación espacial europea.
12
Cooperación con el Museo. Restauración de la maqueta Sant Silvestre. -Pau Ribé i Quimasó-
13
Barcelona World Race. -Pau Ribé i Quimasó-
15
Salón Náutico en miniatura. Exposición de modelismo.
17
Atrapados en el hielo. -Josep Puig i Esteban-
18
Noticiario i Obito.
19
Biografia Amerigo Vespucci. -Albert Campanera i Rovira-

 

Página Inicial | Actividades | Revista | Modelismo | Documentación
Cultura Marítima | Adhesiones | Contacta | Concursos-Exposiciones | Enlaces

Página optimizada para ser visualizada con resolución 1024 x 768

Webmaster: Carlos Poveda